Uusimmat kuvat

15__sininen_hetki

Ajankohtaista

Puheenjohtajan kuulumiset


Laanilan hiihtoviikko peruttu

Baltian matka on peruutettu!

Seefeldin patikkamatka peruttu.

Agatha Christien matka peruttu


Montenegron matka peruttu

Laanilan Kaamoshiihto 2019 kuvina


Irlannin patikkamatkan matkakertomus ja kuvat


Rooma ja Sorrento kuvina


Hämeenlinnan kesäpäivät kuvinaIlmoittaudu matkoille ajoissa, siten varmistat paikkasi ja matkan toteutumisen

Ulkomaan matkoista ja Laanilan retkista löytyy yhteenveto Tapahtumat-kohdasta sekä kuvasatoa Kuvia ja tarinoita osiossa. Käy katsomassa niitä ja koe matkan kohokohdat uudelleen.

Ilmoittautumislomakkeella on lähtijöiden määrä/max (tarvittava lähtijämäärä matkan toteutumiseen)

OPH-eläkeläiset ry:n säännöt

 1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus

OP-Pohjola-ryhmästä eläkkeelle jääneet eläkeläiset toimii nimellä OPH-eläkeläiset ry. Kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi.

 2 § Tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP-Pohjola-ryhmän OP-Eläkekassasta ja/ tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavien eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä.

 3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi OPH-eläkeläiset

1) toimii valtakunnallisesti ja maakunnallisesti;

2) ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa vahvistaakseen OP-Pohjola-ryhmän eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä;

3) perustehtävän toteuttamiseksi järjestää jäsenilleen valtakunnallisia ja maakunnallisia tapahtumia;

4) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin tarkoitusta edistäviin toimiin.

 4 § Jäsenyyden edellytys

OPH-eläkeläiset jäsenistön muodostavat OP-Pohjola-ryhmän eläkeläiset, jotka saavat eläkettä OP-Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesaatiöstä.

Valtakunnallisessa toiminnassa ei kanneta jäsenmaksua.

 Kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja

OPH-eläkeläiset vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua OPH-eläkeläisten kunniapuheenjohtajaksi ansiokkaasti eläkeläistoiminnan puheenjohtajan tehtäviä hoitaneen henkilön.

 5 § Liittyminen

Jokainen OP-Pohjola-ryhmän eläkeläinen, joka saa eläkettä OP-Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä voi liittyä jäseneksi.

Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

 6 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

 7 § Jäsenten suoritettavat maksut

Yhdistyksen vuosikokous päättää varsinaisten jäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta.

Kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

8 § Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Yhdistyksellä on yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen erikseen nimeämät toimihenkilöt.

Lisäksi yhdistyksellä on mahdollisuus kutsua erilaisia työvaliokuntia.

 9 § Yhdistyksen kokous ja kokouskutsu

Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen kokous, muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä.

Yhdistyksen vuosikokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta OP-Pohjola ryhmän henkilöstölle tarkoitetussa lehdessä, internet-sivuilla tai kirjeellä.

 Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten:

1) yhdistyksen sääntöjen muuttamista;

2) hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajan valitsemista tai erottamista;

3) tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä; tai

4) yhdistyksen purkamista.

 Kokouskutsussa on myös mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään jäsenmaksun määräämistä.

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on

1) valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

2) valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

3) valita yksi tilintarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa sekä hänelle varahenkilö

4) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus;

5) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6) päättää seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta;

7) päättää seuraavan toimintavuoden jäsenmaksusta

8) päättää seuraavan toimintavuoden talousarviosta

9) käsitellä muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään aikaisintaan toukokuun alussa ja viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

 10 § Ylimääräinen kokous

Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle.

 11 § Kokousjärjestys

Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi.

Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa laissa tai näissä säännöissä on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

 12 § Vaaleissa noudatettava menettely

Vaaleissa ei tarvita kannatusta. Jos kaksi jäsentä vaatii, on vaali suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.

Vaaleissa tulee valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 13 § Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava järjestely

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä viisi-kuusi jäsentä, jotka valitaan maakuntaosastojen ehdokkaista, ellei yhdistyksen vuosikokous toisin päätä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen yhdistyksen kokouksen päättymisestä ja päättyy yhdistyksen kokouksen päättymiseen kolmen vuoden kuluttua.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi.Mikäli hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt toimensa hoitamisesta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, ellei yhdistyksen kokous toisin päätä, valitaan jäsen toiminnasta estyneen maakuntaosaston ehdokkaista. Hallituksen jäsenistä on kolmannes vuosittain erovuorossa.

 14 § Kokouksen pöytäkirja

Hallituksen sihteeri toimii sihteerinä yhdistyksen kokouksissa ja pitää niistä

pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset. Hallituksen sihteerin ollessa poissa tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.

 Kirjallisen lausunnon yhdistyksen jäsen voi saada kokonaisena liitetyksi pöytäkirjaan, jos hän vaatii sitä kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on yhdistyksen kokouksen valitseman kahden jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

 15 § Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen.

 Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on

1) johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen kokouksissa;

2) valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta;

3) valvoa yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa;

4) kehittää yhdistyksen toimintaa

 16 § Hallitus

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tarvittaessa, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä erillisellä ilmoituksella tai sähköpostiviestillä.

 Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen muuta jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

 17 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;

2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset:

3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien

ohjeiden mukaan;

4) valvoa yhdistyksessä toimivia valiokuntia;

5) valita tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt; sekä

6) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

  18 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, hallituksen jäsenet tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

 19 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Taloudenhoitajan allekirjoittaman tilinpäätösehdotus on esitettävä hallitukselle tilinpäätöksen hyväksymistä varten. Hallituksen ja taloudenhoitajan on allekirjoitettava päivätty tilinpäätös.

Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus yhdistyksen kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten.

Yhdistyksessä on yksi tilintarkastaja ja hänellä varahenkilö. Tilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

 

20 § Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen ja maakuntaosastojen toiminnasta, valiokunnista ja niiden tehtävistä, yhdistyksen tiedottamisesta ja muista yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista.

 Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä hallituksen osalta yhdistyksen kokouksessa ja muiden osalta yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty.

 21 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 22 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat luovutetaan Osuuspankkien Keskusliitto ry:lle käytettäväksi OP-Pohjola-ryhmän eläkeläisten virkistäytymiseen lopettamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

 23 § Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.