OPH Eläkeläiset ry:n säännöt

Säännöt rekisteröity 30.12.2020

OPH Eläkeläiset ry:n säännöt


1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus

OP Ryhmästä työsuhteen perusteella eläkettä saavat toimivat nimellä OPH Eläkeläiset ry (y-tunnus 2390322-9). Kotipaikka on Helsinki, pöytäkirjakieli on suomi.

2 § Tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP Ryhmässä työsuhteessa olleiden eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä OP Ryhmän arvoja noudattaen.

3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) toimii valtakunnallisesti ja alueellisesti

2) ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa vahvistaakseen OP Ryhmässä työsuhteessa olleiden eläkeläisten yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä

3) perustehtävän toteuttamiseksi järjestää jäsenilleen valtakunnallisia ja alueellisia tapahtumia

4) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Jäsenyyden edellytys ja liittyminen

Yhdistykseen voi liittyä OP Ryhmässä työsuhteessa ollut eläkeläinen.

Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäsen, kunniapuheenjohtaja

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi, sekä kunniapuheenjohtajaksi ansiokkaasti puheenjohtajan tehtäviä hoitaneen henkilön.

5 § Jäsenyydestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

Mikäli yhdistys perii jäsenmaksua ja jäsenmaksu jää maksamatta kolmen viimeisen vuoden osalta, tällöin hallitus erottaa jäsenen.

6 § Jäsenten suoritettavat maksut

Yhdistyksen vuosikokous päättää vuotuisen jäsenmaksun suuruuden.

Kunniapuheenjohtajilla ja -jäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

7 § Päätöksenteko ja hallinto

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät jäsenet yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen hallitus huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille lain ja näiden sääntöjen mukaan kuuluvat.

Yhdistyksellä on puheenjohtaja sekä hallituksen erikseen nimeämät toimihenkilöt.

Lisäksi yhdistyksellä on mahdollisuus kutsua erilaisia työvaliokuntia.

8 § Yhdistyksen kokous ja kokouskutsu


Yhdistyksellä on yksi sääntömääräinen kokous, muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä.

Yhdistyksen vuosikokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kulloinkin yhdistyksen käyttämillä sähköisillä viestimillä tai kirjeellä.

Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista.

Yhdistyksen vuosikokouksen tehtävänä on

1) valita yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle

2) valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

3) valita yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa sekä hänelle varahenkilö

4) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus

5) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6) päättää seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta

7) päättää seuraavan toimintavuoden jäsenmaksusta

8) päättää seuraavan toimintavuoden talousarviosta

9) käsitellä muut mahdolliset asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään aikaisintaan toukokuun alussa ja viimeistään syyskuun loppuun mennessä.

9 § Ylimääräinen kokous

Hallitus voi kutsua yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

10 § Kokousjärjestys

Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on aloiteoikeus yhdistyksen kokouksessa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi.

Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, tulee yhdistyksen kokouksen päätökseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa laissa tai näissä säännöissä on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

11 § Vaaleissa noudatettava menettely

Vaaleissa ei tarvita kannatusta. Jos kaksi jäsentä vaatii, on vaali suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.

Vaaleissa tulee valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12 § Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava järjestely

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sekä kuusi jäsentä, jotka valitaan alueosastojen ehdokkaista, ellei yhdistyksen vuosikokous toisin päätä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen yhdistyksen kokouksen päättymisestä ja päättyy yhdistyksen kokouksen päättymiseen kolmen vuoden kuluttua.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi. Mikäli hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt toimensa hoitamisesta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, ellei yhdistyksen kokous toisin päätä, valitaan jäsen toiminnasta estyneen alueosaston ehdokkaista. Hallituksen jäsenistä on kolmannes vuosittain erovuorossa.

13 § Kokouksen pöytäkirja

Hallituksen sihteeri toimii sihteerinä yhdistyksen kokouksissa ja pitää niistä pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset. Hallituksen sihteerin ollessa poissa tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.
Kirjallisen lausunnon yhdistyksen jäsen voi saada kokonaisena liitetyksi pöytäkirjaan, jos hän vaatii sitä kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on yhdistyksen kokouksen valitseman kahden jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

14 § Yhdistyksen puheenjohtaja

Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, joka voidaan valita korkeintaan viisi kertaa peräkkäin.

Puheenjohtajan toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen.

Yhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on

1) johtaa puhetta yhdistyksen hallituksen kokouksissa

2) valvoa, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä ja tarkoitusta

3) valvoa yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöönpanoa

4) kehittää yhdistyksen toimintaa

15 § Hallitus

Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt. Mikäli yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, toimii hän myös hallituksen sihteerinä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tarvittaessa, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä erillisellä ilmoituksella yhdistyksen kulloinkin käyttämällä sähköisellä viestimellä.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme hallituksen muuta jäsentä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

16 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) valmistella yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat

2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset

3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta yhdistyksen kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan

4) valvoa yhdistyksessä toimivia valiokuntia

5) valita tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt; sekä

6) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

17 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen


Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

18 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten.
Yhdistyksessä on yksi toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö.

Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

19 § Alueosastojen ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä alueosastojen ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä alueosastojen hallituksen ja alueosastojen toiminnasta, valiokunnista ja niiden tehtävistä.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä hallituksen kokouksessa. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on hyväksytty.

20 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

21 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, yhdistyksen varat luovutetaan OP Osuuskunnalle käytettäväksi OP Ryhmästä työsuhteessa olleiden eläkeläisten virkistäytymiseen lopettamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.