Uusimmat kuvat

5__ryhmakuva_rautumajan_rappusilla_-_img_6934s

Ohjesääntö

 1 § Nimi, kotipaikka, kieli ja tunnus

OP-Pohjola-ryhmästä eläkkeelle jääneet eläkeläiset toimivat nimellä OPH-eläkeläiset ry, jossa on osasto kunkin OP-liiton alueella. Osasto käyttää nimeä OPH-eläkeläiset, Mallila.

Kotipaikka on toimialueen keskuspaikka. Pöytäkirjakieli on suomi tai ruotsi.

 2 § Tarkoitus

Toiminnan tarkoituksena on luoda ja vahvistaa OP-Pohjola-ryhmän OP-Eläkekassasta ja/ tai OP-Eläkesäätiöstä eläkettä saavien eläkeläisten alueellista yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä.

 3 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi OPH-eläkeläisten osasto

1) toimii alueellisesti

2) osallistuu valtakunnalliseen toimintaan ja sen hallintoon vuorollaan

3) ylläpitää yhteyksiä ja vaikuttaa vahvistaakseen OP-Pohjola-ryhmän eläkeläisten alueellista yhteenkuuluvuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä;

4) perustehtävän toteuttamiseksi järjestää jäsenilleen alueellisia tapahtumia;

5) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin tarkoitusta edistäviin toimiin.

4 § Jäsenyyden edellytys

OPH-eläkeläiset ry:n osaston jäsenistön muodostavat alueen OP-Pohjola-ryhmän eläkeläiset, jotka saavat eläkettä OP-Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä.

Osaston vuosikokous päättää jäsenmaksusta ja sen kantamisesta alueellaan.

5 § Liittyminen

Jokainen alueen OP-Pohjola-ryhmän eläkeläinen, joka saa eläkettä OP-Eläkekassasta ja/tai OP-Eläkesäätiöstä voi liittyä jäseneksi.

Jäsenet hyväksyy osaston hallitus OPH-eläkeläiset ry:n hallituksen valtuuttamana.

 6 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota osastolle ilmoittamalla siitä kirjallisesti osaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä osaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.

 7 § Jäsenten suoritettavat maksut

OPH-eläkeläisten osaston vuosikokous päättää jäsenten vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta.

8 § Päätöksenteko ja hallinto

Osaston päätäntävaltaa käyttävät jäsenet osaston vuosikokouksessa ja ylimääräisissä kokouksissa.

 Osaston hallitus huolehtii niistä tehtävistä, jotka sille tämän ohjesäännön mukaan kuuluvat.

Osastolla on puheenjohtaja sekä hallituksen erikseen nimeämät toimihenkilöt.

 9 § Osaston kokous ja kokouskutsu

Osastolla on yksi sääntömääräinen kokous, vuosikokous, muut osaston kokoukset ovat ylimääräisiä.

Osaston vuosikokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta alueen sanomalehdessä, internet-sivuilla, sähköpostilla tai kirjeellä.

 Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin verrattavia asioita, kuten:

1) osaston sääntöjen muuttamista;

2) hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan erottamista;

 Kokouskutsussa on myös mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään jäsenmaksun määräämistä.

Osaston vuosikokouksen tehtävänä on

1) valita hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi vuodeksi

2) valita hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

3) valita yksi toiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa sekä hänelle varahenkilö

4) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus;

5) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

6) päättää seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmasta;

7) päättää seuraavan toimintavuoden jäsenmaksusta

8) päättää seuraavan toimintavuoden talousarviosta

9) käsitellä muut mahdolliset asiat

Osaston vuosikokous pidetään aikaisintaan helmikuun alussa ja viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.

 10 § Ylimääräinen kokous

Hallitus voi tarvittaessa kutsua osaston ylimääräisen kokouksen koolle.

 11 § Kokousjärjestys

Osaston kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Jokaisella osaston jäsenellä on aloiteoikeus osaston kokouksessa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä osaston hallitukselle viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.

Ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, ei voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi.

Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä, tulee osaston kokouksen päätökseksi paitsi niissä tapauksissa, joissa laissa tai näissä säännöissä on toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

 12 § Vaaleissa noudatettava menettely

Vaaleissa ei tarvita kannatusta. Jos kaksi jäsentä vaatii, on vaali suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä.

Vaaleissa tulee valituksi se, joka on saanut eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

 13 § Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava järjestely

Osaston hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä enintään yhdeksän jäsentä, jotka valitaan jäsenistöstä. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi tai kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneen osaston kokouksen päättymisestä ja päättyy osaston kokouksen päättymiseen kahden tai kolmen vuoden kuluttua.

Osaston hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan osaston puheenjohtajaksi.

 Mikäli hallituksen jäsen on pysyvästi estynyt toimensa hoitamisesta, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, ellei osaston kokous toisin päätä.

 14 § Kokouksen pöytäkirja

Hallituksen sihteeri toimii sihteerinä osaston kokouksissa ja pitää niistä pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt päätökset. Hallituksen sihteerin ollessa poissa tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.

 Kirjallisen lausunnon osaston jäsen voi saada kokonaisena liitetyksi pöytäkirjaan, jos hän vaatii sitä kokouksessa.

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on osaston kokouksen valitseman kahden pöytäkirjan tarkastajan tarkastettava ja oikeaksi todistettava.

 15 § Osaston puheenjohtaja

Osaston puheenjohtajan valitsee osaston vuosikokous vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtajan toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä ja päättyy seuraavan vuoden vuosikokouksen päättymiseen.

 Osaston puheenjohtajan tehtävänä on

1) johtaa puhetta osaston hallituksen kokouksissa;

2) valvoa, että osaston toiminnassa noudatetaan osaston ohjesääntöä ja tarkoitusta;

3) valvoa osaston kokousten päätösten täytäntöönpanoa;

 16 § Hallitus

Osaston hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, sekä ottaa muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsumana tarvittaessa, tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallituksen kokous on kutsuttava koolle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä erillisellä ilmoituksella tai sähköpostiviestillä.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

17 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:

1) valmistella osaston kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat;

2) panna täytäntöön osaston kokouksen päätökset:

3) hoitaa osaston hallintoa ja taloutta osaston kokouksen hyväksymien

ohjeiden mukaan;

4) valvoa osastossa toimivia valiokuntia;

5) valita tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt

6) huolehtia kaikista niistä asioista, jotka lain tai näiden sääntöjen mukaan eivät kuulu muille toimielimille.

7) osaston toiminnan kehittäminen yhdessä puheenjohtajan kanssa

18 § Osaston nimen kirjoittaminen

Osaston nimen kirjoittavat puheenjohtaja, hallituksen jäsenet tai sihteeri, aina kaksi yhdessä.

19 § Osaston talous

Osaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen osaston vuosikokousta.

Tilinpäätös on laadittava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Taloudenhoitajan allekirjoittaman tilinpäätösehdotus on esitettävä hallitukselle tilinpäätöksen hyväksymistä varten. Hallituksen ja taloudenhoitajan on allekirjoitettava päivätty tilinpäätös.

Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus osaston kokoukselle tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä varten.

Osastossa on yksi toiminnantarkastaja ja hänellä varahenkilö. Toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus toimittaa tilinpäätösasiakirjat edelleen emoyhdistyksen OPH-eläkeläiset ry:n tilinpäätökseen liitettäväksi viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

20 § Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen ja osastojen toiminnasta, valiokunnista ja niiden tehtävistä, osaston tiedottamisesta ja muista osaston toiminnan kannalta tärkeinä pidettävistä asioista.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä hallituksen osalta osaston kokouksessa ja muiden osalta OPH-eläkeläiset ry:n hallituksen kokouksessa. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun OPH-eläkeläiset ry:n hallitus on ne kokouksessaan hyväksynyt.

21 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai osaston purkamisesta on tehtävä osaston vuosikokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

22 § Osaston purkaminen

Osaston purkamisesta tai lakkauttamisesta päättää lopullisesti OPH-eläkeläiset ry:n hallitus osaston vuosikokouksen esityksestä.

Jos osasto purkautuu tai lakkautetaan, osaston varat luovutetaan OPH-eläkeläiset ry:lle.

23 § Jäsenoikeudet

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.